ประกาศ

 

 

 


ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เรื่อง  การจัดโครงการ / กิจกรรม  การเรียนการสอน  สาขาวิชานิติศาสตร์ 

มิถุนายน ๒๕๕๔  ถึง  พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

-----------------------------------------------

 

                   เพื่อให้อาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  ได้เข้าใจและปฏิบัติตรงกันเกี่ยวกับการจัดโครงการ / กิจกรรม  การเรียนการสอน  สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จึงขอกำหนดวันเวลาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน  ดังต่อไปนี้

 

โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน

๑. เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ ภาคปติและภาคกศ.ป.  

๒. โครงการปฐมนิเทศไหว้ครู  สาขาวิชานิติศาสตร์

๓. จัดทำรูปเล่มประกันคุณภาพการศึกษา

๔. โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชานิติศาสตร์  ภาคปกติ

๕. ประกาศสอบซ่อม  ภาคปกติ ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๓  และภาค กศ.ป. ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓ 

๖. โครงการ / กิจกรรม  วันรพี

๗. ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

๘. โครงการปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชานิติศาสตร์

๙. เตรียมเอกสารส่งนักศึกษาภาคปกติฝึกงาน

๑๐. เตรียมเอกสารคำขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๕

๑๑. จัดเตรียมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ ภาคปกติและภาคกศ.ป.

๑๒. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์ฯและศึกษาดูงานนักศึกษา ภาคกศ.ป.

๑๓. โครงการเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น

๑๔. โครงการ / กิจกรรม วันรัฐธรรมนูญ

มิถุนายน ๒๕๕๔

มิถุนายน ๒๕๕๔

มิถุนายน กรกฎาคม ๒๕๕๔

กรกฎาคม สิงหาคม ๒๕๕๔

กรกฎาคม สิงหาคม ๒๕๕๔

 

สิงหาคม ๒๕๕๔

สิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๔

กันยายน ตุลาคม ๒๕๕๔

 

กันยายน ๒๕๕๔

กันยายน ตุลาคม ๒๕๕๔

กันยายน ตุลาคม ๒๕๕๔

 

พฤศจิกายน ๒๕๕๔

 

พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๕๔

ธันวาคม ๒๕๕๔

โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน

๑๕. ประกาศสอบซ่อม  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔   ภาคปกติและภาค กศ.ป.

๑๖. จัดเตรียมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔  ภาคกศ.ป.

๑๗. โครงการ / กิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติดสาขาวิชานิติศาสตร์๑๘. จัดเตรียมแผ่นพับแนะนำสาขาวิชานิติศาสตร์

๑๙. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชานิติศาสตร์  รุ่นที่ ๒

๒๐. โครงการคืนสู่เหย้าบอกเล่าประสบการณ์

๒๑. จัดทำเนียบรุ่นนักศึกษาภาคปกติ รุ่นที่ ๒

๒๒. จัดเตรียมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ ภาคปกติ

๒๓. รับสมัครนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ป.  ภาคเรียนที่        ๑/๒๕๕๕

๒๔. จัดเตรียมคู่มือนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์  ภาคเรียนที่        ๑/๒๕๕๕

๒๕. จัดเตรียมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๔  ภาคกศ.ป.

ธันวาคม ๒๕๕๔ - มกราคม ๒๕๕๕

มกราคม  ๒๕๕๕

มกราคม ๒๕๕๕

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มีนาคม ๒๕๕๕

 

เมษายน ๒๕๕๕

 

พฤษภาคม ๒๕๕๕

 

                   ประกาศ    วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔

 

                                                                              

   (นายรัฐพล  ฤทธิธรรม)

                  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปฏิบัติราชการแทน

                                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


วันที่ : 27 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 2916