ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการและสถานที่สอบแก้ตัวของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคกศ.ป.

 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เรื่อง    กำหนดการและสถานที่สอบแก้ตัวของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคกศ.ป.

ประจำภาคเรียนที่  ๑ / ๒๕๕๔

-----------------------------------------

 

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้ปรับปรุงรูปแบบการวัดผลการศึกษาของนักศึกษา        สาขาวิชานิติศาสตร์  โดยให้สิทธิ์นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ที่สอบรายวิชากฎหมายไม่ผ่าน สามารถสอบแก้ตัว

อีกครั้งหนึ่ง  เพื่อให้การดำเนินการสอบแก้ตัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                        จึงประกาศกำหนดการและสถานที่การสอบแก้ตัว  ประจำภาคเรียนที่  ๑ / ๒๕๕๔

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

          ประกาศ    วันที่  ๕ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

 

 

 

                     (นายรัฐพล  ฤทธิธรรม)

                    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสอบแก้ตัว ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาค กศ.ป.

ประจำภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๔

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วัน เดือน ปี

รายวิชาที่สอบ

ห้องสอบ

อาจารย์ผู้คุมสอบ

วันเสาร์ที่ ๑๓ ส .ค. ๕๔

 

เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐น.

 

วิชากฎหมายลักษณะพยาน  รหัสวิชา 32564103,2563503

วิชากฎหมายลักษณะละมิด

วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี

 

๓๓๓

 

๓๓๔

 

อาจารย์ปริฉัตร       ภูจิตร

 

อาจารย์พงศ์พัฒน์   รัตนพันธ์

 

เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น

 

วิชากฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท

วิชากฎหมายล้มละลาย

 

 

      

๓๓๓

 

 

อาจารย์ปริฉัตร       ภูจิตร

อาจารย์อธิปัตย       วงษ์วัฒนะ

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ส.ค. ๕๔

เวลา๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.

 

 

วิชากฎหมายลักษณะหนี้

วิชากฎหมายอาญา2:ภาคความผิด

 

๓๓๓

 

อาจารย์ปริฉัตร   ภูจิตร

อาจารย์อธิปัตย  วงษ์วัฒนะ

 วันที่ : 10 ส.ค. 2554
ที่มา : สาขาวิชานิติศาสตร์
อ่าน : 2351